Regulamin Zajęć

Regulamin Zajęć

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem zajęć jest firma Budda Play.
Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów.
2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania uczestników z niniejszym regulaminem.
3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od lat 8 do lat 16.
4. Uczestnicy mogą być odbierani z zajęć jedynie przez osoby podane w karcie uczestnika lub po podpisaniu zgody na samodzielne opuszczanie zajęć.
5. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do podania wszelkich informacji w tym konieczności specjalnego traktowania dziecka w karcie uczestnika.

II. Zgłoszenie i zawarcie umowy
1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego zawartego na stronie
www.buddaplay.pl/warsztaty powoduje przesłanie umowy, karty uczestnika, regulaminu oraz planu zajęć.
2.Przesłanie skanu podpisanej umowy rozumiane jest jako zawarcie umowy.
3. Zapis na kurs semestralny zobowiązuje do uiszczenia opłaty za cały semestr w Wybranej formie -w całości lub w 4 ratach.
4. Wraz z przesłaniem skanu podpisanej umowy Rodzic/Opiekun otrzymuje dane do przelewu.
5. Rodzic/opiekun prawny otrzyma potwierdzenie zapisu po spełnieniu ww warunków.

III. Prawa uczestnika
Uczestnicy zajęć mają prawo do:
1. Uczestnictwa w zajęciach.
2. Korzystania z programów, materiałów oraz urządzeń wykorzystywanych podczas zajęć.
3. Wsparcia merytorycznego i technicznego z zakresu prowadzonych zajęć.
4. Dwukrotnego odrobienia zajęć w semestrze.

IV. Obowiązki uczestnika
Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
1. Wykonywania poleceń prowadzących
2. Szanowania wszelkich urządzeń, materiałów oraz ogólnie rozumianego mienia.
3. Korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń Prowadzącego.
4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami prowadzących.
5. Szanowania innych uczestników oraz dbania o dobrą atmosferę.
6. Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i dolegliwości

V. Opłaty
1. Płatność za zajęcia występuje w dwóch formach:
● Jednorazowej- kwota 1 100zł
● Ratalnie- 4 x 275zł
2. Termin płatności to 7 dni roboczych od zakończenia pierwszych zajęć.
3. Płatności należy dokonywać osobiście na zajęciach lub przelewem bankowym na Numer konta bankowego wskazany w umowie.
4. W przypadku rezygnacji po pierwszych zajęciach uczestnik ponosi koszt jednorazowych zajęć.

VI. Wizerunek
1. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć uczestnikowi podczas zajęć celem
publikacji na stronach promujących Organizatora.
2. W przypadku braku akceptacji publikowania zdjęć rodzic/opiekun prawny zobligowany jest
dostarczyć stosowne pismo przed terminem pierwszych zajęć.

VII. Pozostałe
1. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika.
2. Niewykonywanie poleceń prowadzących, niesubordynacja oraz przeszkadzanie innym uczestnikom
zajęć będzie skutkowało upomnieniami, a w ostateczności wykluczeniem z zajęć.

VIII. Przetwarzanie danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane
dalej jako „RODO”) informujemy, że:
*Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Budda Play Łukasz Zgliczyński z siedzibą w Węgorzynie (73-155), ul. Grunwaldzka 18/1, NIP8541328733.
*Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Państwa danych osobowych sprawuje Firma Budda Play.
Mogą Państwo skontaktować się z Firmą we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych: listownie na adres: ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa; przez e-mail: warsztaty@buddaplay.pl
*Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Administrator przetwarza Państwa dane w celu:
*rejestracji konta w Serwisie, zawarcia i wykonania zawartej umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora, wystawienia certyfikatu po ukończeniu kursu. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
*realizacji zadań dydaktycznych wynikających z zawartej Umowy na usługi szkoleniowe stanowiące
ofertę Firmy. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
*komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług Firmy, co bezpośredniego wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
*w innym celu i zakresie, jeżeli Administrator uzyska na to pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a Administrator przetwarza Państwa dane w postaci danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska Kursanta, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru Pesel, adresu zamieszkania, w przypadku małoletnich Kursantów danych osobowych opiekuna prawnego w postaci imienia i nazwiska, numeru Pesel, numeru dowodu osobistego, numeru rachunku bankowego.
Państwa dane osobowe Firma może przekazywać następującym podmiotom:
*podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług informatycznych, dydaktycznych, księgowych,
*podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.
Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy, to jest do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia Umowy.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych osobowych Firma odmówi zawarcia umowy.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Spółkę są dostępne na stronie internetowej: www.buddaplay.pl lub w miejscu wykonywania działalności.